ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti Wellpack s. r. o. , Sabinov.

 

 

 

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dňom 25.5.2018 vstupuje do platnosti nová legislatíva ohľadom spracovávania osobných údajov, v skratke GDPR.

 

Konkrétne ide o nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES na základe ktorého bol naším parlamentom prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Ako mnoho ďalších nariadení EU aj toto síce považujem za preexponované, ale s tým už nič neurobíme. Napriek tomu naša firma robí všetko preto, aby sme uvedené nariadenie dodržali a Vaše osobné údaje sú tak u nás dostatočne chránené.

 

 

A teraz k veci:

Ste na stránke www.wellpack.sk a toto je virtuálny priestor kde dochádza k získavaniu a spracovaniu vašich osobných údajov. Majiteľom stránky, a teda aj prevádzkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Wellpack s. r. o., Komenského 34, 083 01  Sabinov. Naša firma je zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, pod číslom 21282/P.

 

ČO VŠETKO JE VLASTNE OSOBNÝ ÚDAJ?

Jednoducho povedané všetko, na základe čoho sa dá identifikovať fyzická osoba – priamo aj nepriamo. Takže nie len meno, priezvisko, adresa či rodné číslo ale napr. aj  email, IP adresa, či iné identifikátory.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZBIERAME MY?

Už pri samotnej návšteve tejto stránky sa automaticky zaznamená IP adresa z ktorej ste sa na náš web prihlásili, tiež aj to ktoré podstránky ste preklikali a ako dlho ste sa tu zdržali. Podobné údaje o Vašej aktivite na našej stránke poskytujú aj súbory cookies. Sú textové súbory ktoré ukladá Váš internetový prehliadač. Tieto automatizovane zistené údaje slúžia na profilovanie návštevníkov stránky. Nakoľko naša spoločnosť nevykonáva žiadne profilovanie klientely ani ďalšie analýzy na marketingové či iné účely, neposielame newslettre, ani inak neotravujeme svojich klientov, tieto údaje ďalej už nespracovávame.

Okrem toho máme na stránke kontaktný formulár. Pri jeho vyplnení nám dobrovoľne poskytujete meno (nemusí vôbec byť pravé) a emailovú adresu (tu by ale bolo vhodné aby bola reálne vaša), prípadne iné údaje ktoré uvediete do textu formulára. Tieto údaje spracovávame len z dôvodu spätného kontaktovania a odpovede na Váš dopyt, či komentár. Ubezpečujeme Vás, že takto získané údaje skutočne slúžia len na jediný účel, a to je profilovanie zákazníkov.

Všetko toto je Vašim osobným údajom a preto s touto informáciou pracujeme opatrne. Zároveň Vás ubezpečujeme, že žiadne iné osobné údaje okrem hore uvedených nezhromažďujeme.

 

ČO SA SKRÝVA POD POJMOM SPRACOVANIE OSOBNÝCH UDAJOV?

Ide v podstate o akékoľvek nakladanie s informáciami o vás (osobnými údajmi). Je to ich získavanie, triedenie, analyzovanie, archivovanie a kopec ďalších úkonov. Nie je podstatné či sa to robí automatizovane (ako ukladanie cookies súborov) alebo neautomatizovane (napr. ak by sme manuálne tieto údaje triedili).

 

MÁME PRÁVO NA ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Áno máme. Podľa planej legislatívy je právnym základom na získavanie týchto osobných údajov náš oprávnený záujem. Preložené do reči obyčajných smrteľníkov je to náš záujem prispôsobiť sa čo najviac Vašim záujmom a preferenciám aby sme sa príspevkami na našej stránke čo najviac priblížili k Vám. Emailovú adresu zase potrebujeme na to, aby sme Vám mohli odpovedať (poštové holuby sa nám neosvedčili).

 

AKO DLHO SI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PONECHÁME?

Vaše osobné údaje budeme u nás uchovávať za bežných okolností po dobu 5 rokov.

 

ČO AK SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NESÚHLASÍTE?

Ak sa rozhodnete, že nesúhlasíte so spracovaním či uchovávaním Vašich osobných údajov, máte právo na výmaz tých osobných údajov, ktoré sme získali na základe Vášho súhlasu – teda tie ktoré ste uviedli do kontaktného formulára a cookies súbory.

Máte však aj právo namietať proti nášmu oprávnenému záujmu na získavanie IP adresy.  Ďalším Vaším právom je právo na obmedzenie, právo na opravu či právo na prenos osobných údajov alebo právo na prístup k údajom ktoré o Vás spracujeme a právo na opravu a právo na doplnenie ak zistíte že spracovávané údaje nie sú správne.

Všetky tieto práva si môžete uplatniť písomne, buď prostredníctvom formulára na web stránke, emailom na adresu info@wellpack.sk alebo listom na adresu sídla spoločnosti. Všetky vaše výhrady posúdime do 72 hodín od doručenia, v prípade sporných či inak komplikovaných situácii maximálne do 14 dní.

 

ČO ROBÍME PRETO ABY SME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE OCHRÁNILI?

Ubezpečujeme Vás, že robíme všetko preto, aby sme Vaše osobné údaje maximálne ochránili. Naši zamestnanci boli poučení o mlčanlivosti a sú viazaní diskrétnosťou. Počítačové systémy máme zabezpečené dostupnými prostriedkami – teda antivírusovými programami a firewallom. Prístupy správcov sietí sú chránené bezpečnostnými prvkami a heslami. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a už vôbec s nimi neobchodujeme. Jedinou výnimkou je ak budeme musieť tieto osobné údaje poskytnúť štátnym inštitúciám na základne zákonnej povinnosti. V tom prípade Vás budeme o vzniknutej situácii do 72 hodín informovať. Rovnako Vás budeme do 72 hodín informovať, ak napriek prijatým opatreniam dôjde k hackerskému útoku, či podobnému incidentu, v dôsledku ktorého by bola bezpečnosť Vašich osobných údajov akokoľvek ohrozená.

Naša spoločnosť spolupracuje s inými spoločnosťami – napr. websupport a google, ktorí môžu získať prístup k osobným údajom získavaným prostredníctvom našej web stránky www.wellpack.sk . Keďže ide o veľké firmy tieto sa riadia vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, bližšie info o nich získate na ich stránkach

https://www.websupport.sk/ a

https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Ako prevádzkovateľ IS vyhlasujeme, že u nás nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a všetky Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v EU.

 

—————————————————————————————————————————

 

Ak napriek uvedenému máte akékoľvek otázky či výhrady, môžete kontaktovať nás

 

Wellpack s. r. o., Komenského 34, 083 01  Sabinov

info@wellpack.sk

0918 902 620

kontaktná osoba: Marcela Falatová

 

alebo priamo orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v Bratislave.